خدمات گروه جوانه افرندپرهام

این گروه در زمینه های تخصصی ذیل خدمات خود را ارائه مینماید :

  • طراحی وبرنامه ریزی انواع رویدادهای فرهنگی،هنری،ورزشی واجتماعی
  • مدیریت واداره رویدادها وکمپین های مختلف
  • برگزاری جشنواره 
  • برگزاری همایش