معماری محیط

ایجادتغییرات محیطی در عرصـه هـاي طبيعـي يـا مـصنوعي با اسـتقرار درختـان، درختچه ها، گل ها، چمن ها و ساير گياهان وسازه ها واحجام براي بهبود شرايط زيستي، زيستگاهي و رفاهي شهروندان و مراكز جمعيتي  براساس برقراری پایداری منظر ومتناسب با شرایط هر منطقه با استفاده از گونه های گیاهی متناسب و سازگار با آن منطقه در توسعه فضای سبزوایجاد هم خوانی وخوانایی لازم با ابنه وسازه ها با محیط اطراف