احجام ومجسمه های گیاهی

این اقدام حاصل ایجاد فرمهای گیاهی در فضاهای باز وبسته است ، بطوریکه در این فرمها گیاهان با دقتی شگفت انگیز به صورت مجسمه‌هایی از موجودات زنده گیاهی و احجام هندسی گیاهی با تلفیقی ازهنر مجسمه سازی وباغبانی آراسته وایجاد شده‌‌اند.
این اقدام حاصل همکاری باغبانان و مجسمه‌سازان درشکل دهی اشکال با ماهیت گیاهی بوده و می تواند بین فرمهای گیاهی و هنر سنتی و بومی ایرانی و سازهای جدید رابطه برقرار کند.
ضمن آنکه این فرم ها با برخورداری از محصول تجمع فرم ها ی تجسمی و برخورداری از منظرطبیعت سازگار در یک سازماندهی مجموعه ای سازگار با محیط می تواند بر حسب شرایط عملکردی، اندازه، شکل و یا همجواری نقش مهمی در فضا سازی مطلوب برای بهره برداران داشته باشد.
در واقع این اقدام در قالب معماری گیاهی علاوه برتجسم اجسام با ارائه حالت های آزاد در محیط نیزمی توان عمل نمود. و برای سازماندهی گیاهان و فضاهای مربوط به آنها در محدوده های قابل تعریف بهره گرفت.

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - احجام ومجسمه های گیاهی